PRAWO PRACY: ZMIANY W PRAWIE PRACY OD LUTEGO 2016R.

W dniu 22 lutego 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która przewiduje szereg zmian a w szczególności w zakresie nawiązywania z pracownikiem umów o pracę na czas określony.

33 miesiące i 3 umowy

Pierwszą istotną zmianą jest wprowadzenie ograniczenia w zakresie długości okresu na jaki będą mogły być zawierane umowy na czas określony. Po zmianie przepisów łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów, zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, przy czym łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Wprowadzenie tej zasady spowoduje, że pracodawcy nie będą mogli dzielić okresów zatrudnienia pracownika okresami przekraczającymi jeden miesiąc tak aby nie doszło do ciągłości zatrudnienia i tym samym pracownik nie mógł zostać zatrudniony na czas nieokreślony.

Taka regulacja uniemożliwi również zawieranie długotrwałych, nawet kilkuletnich umów o pracę na czas określony i tym samym może skrócić okres przez jaki pracownik będzie „czekał” na podpisanie z nim umowy o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzenie przedmiotowych uregulowań spowoduje, że zawarcie umowy o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące lub więcej niż trzy umowy o pracę na czas określony będzie traktowane jako zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Wypowiadanie umów

Drugą podstawową zmianą jaką wprowadziła nowelizacja jest możliwość wypowiedzenia każdej umowy o pracę zawartej na czas określony. Długość okresu wypowiedzenia będzie uzależniona – tak samo jak w przypadku umów na czas nieokreślony od czasu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Dotychczas wypowiadanie umowy o pracę było możliwe jeżeli została ona zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy i gdy w takiej umowie o pracę na czas określony została zawarta klauzula o możliwości jej wypowiedzenia przez strony za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Zgodnie z ustawą zmieniającą Kodeks pracy nastąpi również ograniczenie rodzajów umów o pracę. Ustawodawca wyeliminował z obrotu prawnego umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz umowę na zastępstwo. Oznacza to, że będą funkcjonowały trzy rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Kolejną ważną zmianą jaka zostanie wprowadzona na mocy najnowszej nowelizacji kodeksu pracy to to, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Tym samym ustawodawca w umożliwił pracodawcy w sposób jednostronny na podjęcie decyzji w tym przedmiocie.

Przepisy przejściowe

Ustawodawca wprowadził następujące przepisy przejściowe mające zastosowanie do ww. zmian w Kodeksie pracy:

  1. do umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy obowiązujących w dniu wejścia nowelizacji będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe;

  1. do umów o pracę zawartych na czas określony a które zostały wypowiedziane przed wejściem w życie ustawy nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe;

  1. do umów o pracę na czas określony, które są zawarte na okres krótszy niż 6 miesięcy, albo w których nie wprowadzono możliwości jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem stosuje się przepisy dotychczasowe;

  1. do umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia a trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji stosuje się okresy wypowiedzenia uzależnione od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy;

  1. umowy trwające nadal po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy objęte są nowymi przepisami, jednakże do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przypadający tylko od dnia wejścia w życie nowelizacji, a trwająca umowa o pracę na czas określony będzie uważana za pierwszą bądź drugą umowę o pracę odpowiednio jeżeli została zawarta jako pierwsza bądź druga umowa wedle dotychczasowych przepisów;

  1. trzecia umowa o pracę na czas określony zawarta w okresie jednego miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy o pracę (według przepisów dotychczasowych), jeżeli okres ten zaczął biec przed wejściem w życie nowelizacji lub w dniu jej wejścia, jest uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony;

  1. do postępowań odwoławczych o wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcia umowy o pracę stosuje się przepisy dodatkowe, e umowy te zostały wypowiedziane, rozwiązane bez wypowiedzenia albo wygasły przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.