PRAWO PRACY: WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA BEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

W sytuacji ustalenia przez Sąd Pracy, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub naruszało przepisy Sąd ten orzeka o odszkodowaniu. Wyrokowanie o odszkodowaniu wynika z żądania pracownika zgłoszonego w toku postępowania lub z ustaleń Sądu, który dojdzie do przekonania, że przywrócenie do pracy jest niecelowe bądź niemożliwe.

Wysokość odszkodowania, którego może żądać pracownik w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy o pracę stanowi wysokość wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Przyjmowało się, że wysokość trzymiesięcznego odszkodowania nie jest sumą maksymalną, z uwagi na możliwość ustanowienia dłuższych okresów wypowiedzenia w układzie zbiorowym pracy czy w umowie o pracę. Jednak obecnie dominuje pogląd, że w razie wydłużenia kodeksowego okresu wypowiedzenia umowy odszkodowanie nadal przysługuje pracownikowi w ustawowej wysokości. Jeśli zamiarem stron byłoby natomiast podniesienie wysokości odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę, to fakt ten powinien zostać uwzględniony wprost w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy.

Ponadto należy zaznaczyć, że Sąd Pracy może przyznać pracownikowi odszkodowanie za czas dłuższy niż okres wypowiedzenia, z tym że nie może ono przekroczyć wynagrodzenia za okres 3 miesięcy.  Żądanie pracownika o zasądzenie odszkodowania za okres przekraczający okres wypowiedzenia każdorazowo podlega miarkowaniu przez Sąd rozpoznający sprawę.

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę o którego chciałbyś się odwołać skorzystaj z pomocy adwokata. Kancelaria Adwokacka Diana Duch z siedzibą w Piasecznie świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Zadzwoń pod nr tel.: 662 573 690 lub napisz: kancelaria@adwokat-duch.pl