KANCELARIA ADWOKACKA PIASECZNO
DIANA DUCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych jest Diana Duch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Diana Duch z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 16 lok. 19 B posiadająca nr NIP: 1231300814 oraz REGON: 361994564, zwaną dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny jak również poprzez e-mail: kancelaria@adwokat-duch.pl.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4. Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu zamieszczony na stronie www.kancelariaadwokackapiaseczno.pl obejmuje takie informacje jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail służą do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratora czy też prowadzenia negocjacji z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy.

2. Dane osobowe zbierane na stronie www.kancelariaadwokackapiaseczno.pl są przetwarzane przede wszystkim na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:
3.1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3.2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami.(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3.3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, wyceny usług, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń.

2. Jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@adwokat-duch.pl.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora określone usługi i zajmujące się bieżącą obsługą: pracownicy, współpracownicy, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, uprawnione organy państwowe i sądy.

PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO);
5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO );
6) do sprzeciwu (art. 21 RODO);
7) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBWYCH

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza je Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

POLITYKA COOKIES

Polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony www.kancelariaadwokackapiaseczno.pl, zwaną dalej „serwisem”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które podczas przeglądania niektórych stron internetowych przeglądarka zapisuje na twardym dysku komputera (lub innego urządzenia). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: („niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Serwis zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.